معرفی کتاب

نمایش تعداد 
شماره عنوان مطلب نویسنده بازدیدها
1 کتاب وضعیت منابع آبهای سطحی مشترک در غرب آسیا حمیدرضا نصرتی 91
2 کتاب گسترش تشیع در بستر جغرافیای ایران حمیدرضا نصرتی 204
3 کتاب 504 واژه ضروری جغرافیای سیاسی و ژئوپلیتیک حمیدرضا نصرتی 476
4 کتاب «دیپلماسی و فعالیت‌های اقتصادی چین در آفریقا (روابط در جریان) حمیدرضا نصرتی 348
5 کتاب مقدمه ای بر فلسفه علم جغرافیا حمیدرضا نصرتی 455
6 کتاب چشم انداز ژئوپلیتیک آذربایجان و قراباغ کوهستانی حمیدرضا نصرتی 521
7 کتاب مروری بر مفاهیم جغرافیای انسانی حمیدرضا نصرتی 356
8 کتاب مرگ دولت (سیاست و جغرافیای تسخیر، اشغال و الحاق) حمیدرضا نصرتی 350
9 درآمدی بر مبانی و سنجش قدرت ملی با مقایسه قدرت ملی ایران و عراق در دوره دفاع مقدس حمیدرضا نصرتی 524
10 هيدروپليتيك سویه ها و رویکردها حمیدرضا نصرتی 528
11 کتاب فلسفۀ جغرافیای سیاسی حمیدرضا نصرتی 766
12 کتاب «درآمدی بر امنیت پایدار مرز و مناطق مرزی (با تأکید بر مرزهای شرقی)» توسط انجمن ژئوپلیتیک ایران حمیدرضا نصرتی 818
13 کتاب دیپلماسی و مدیریت سیاسی شهر (مفاهیم، الگوها و مناسبات در فضای شهر) حمیدرضا نصرتی 908
14 کتاب هندسه سرزمین و مرز کشورها حمیدرضا نصرتی 844
15 نگرشی نو به ژئوپلیتیک خاورمیانه (بنیان‌ها، نظریه‌ها و کنشگران) حمیدرضا نصرتی 913
16 ژئواکونومیک با رویکردی به وضعیت اقتصادی در نظام بین الملل حمیدرضا نصرتی 929
17 دیدگاهی نوین به مشارکت سیاسی در ایران (با تأکید بر نقش فضای سایبر در انتخابات ریاست جمهوری دوره دوازدهم حمیدرضا نصرتی 922
18 ژئوپلیتیک و مخاطرات انسانی حمیدرضا نصرتی 1246
19 ژئوپلیتیک و روابط منطقه ای ایران حمیدرضا نصرتی 1254
20 سیر تحول نظریه ها و رویکردها در فلسفه جغرافیا حمیدرضا نصرتی 1638