کتاب ها

جستارهایی در فلسفه جغرافیا

  • PDF

جستارهایی درفلسفه جغرافیا

انتشارت انجمن ژئوپلیتیک ایران

زمستان 1393

کوشش اجتماع انسانی برای داشتن زندگانی همراه با آسایش و در عین حال بلند مدت، زمینه شاخت فزاینده زمین و محیط پیرامونی شده و بایسته ‏های زیست پایدار گروهی، انسانِ اندیشمند را به کشف قواعد و هنجارهای حاکم بر بنیادهای زیستی طبیعت پیرامون سوق داده است. روندی که از گذشته ‏‏های دیرین آغاز و به یاری فناوری پویا تا آینده‏‏ های دور و حتی خارج از مقیاس کره زمین تداوم خواهد داشت. دانش جغرافیا از زمان طرح واژه تا به امروز، فراز و نشیب‏ های بسیاری پیموده است. سیری در ادبیات رشته‏ ها و گرایش ‏‏های جغرافیا نشان می‏ دهد که بعد مصداقی و کابردی اش بر بعد معرفتی و فلسفی آن چیرگی داشته است. واقعیت آن است تا زمانی که خاستگاه معرفتی و فلسفی این علم به طور شایسته ادراک و درونی نشود رشته‏‏‏‏ ها و گرایش‏‏ های آن دست کم در قیاس با علوم همسایه دچار سرگردانی و بحران هویت خواهند بود. انجمن ژئوپلیتیک ایران بر بنیاد رسالت آموزشی و پژوهشی خود در خلق و پردازش ادبیات جغرافیای سیاسی ضمن اذعان به واقعیت‏ های یاد شده در حوزه معرفتی جغرافیا به عنوان علم مادر بر آن شده است که با همکاری اساتید علوم جغرافیایی کشور تا حد توان بحران معرفتی یاد شده را واکاوی و بازنمایی کند. هرچند بر این باور است که اثر حاضر با عنوان جستارهایی در فلسفه جغرافیا در آغاز راه است و همه توانش علمی دانشمندان جغرافیایی کشور نیست با این حال امیدوار است که در آینده شاهد آثار درخشان‏‏ تری از آنها در عرصه بنیادهای معرفتی جغرافیای کشور باشد.

کتاب جستارهایی در فلسفه جغرافیا در قالب ده مقاله سامان یافته است:

تبیین فلسفی رابطه انسان – طبیعت در جغرافیا       مراد کاویانی راد

تبیین فلسفه جغرافیا           محمدرضا حافظ‏‏‏‏‏‏نیا

موضوع ‏شناسی تطبیقی رویکردهای لیبرال و رادیکال به جغرافیا       حسین حاتمی‏ نژاد

صورتبندی واسازی در تکاپوی نظری جغرافیای رادیکال(گذار از سیستم به متن)          مهدی سقایی

جغرافیا و مطالعات جنسیتی      نسرین خانیها

فلسفه و فلسفه ‏‏اندیشی در جغرافیای سیاسی                 رسول افضلی

ضرورت مفاهیم‏‏ و‏‏اندیشه‏‏ های‏‏ فلسفی در جغرافیا                آزیتا رجبی

جغرافیای فرهنگی؛ مفاهیم و دیدگاه‏‏ها                              مجید یاسوری

آسیب شناسی بنیادهای نظری و فلسفی علم جغرافیا         یاشار ذکی

جغرافیا، تعریفی نو                                                           سهراب عسگری

 

کلان شهرهای جهانی: جهانی شدن شهرها در دنیای سرمایه داری

  • PDF

کتاب "کلان­شهرهای جهانی: جهانی شدن شهرها در دنیای سرمایه­ داری" تألیف جان رنی شورت و   ترجمه مهدی داودی                توسط انتشارات انجمن ژئوپلیتیک ایران به چاپ رسید.

.

این کتاب در موضوع پیوند بین جهانی شدن و شهرنشینی کند و کاو می­کند. تاکید متن بر کارکرد اقتصادی جهان­شهرها، فرآیند سیاسی شهرهای جهانی شده و اهمیت فرهنگی شهرهای جهان وطن است. این کتاب به پیامدهای فضایی آشکار جهانی شدن بر شهرنشینی و تأثیر  این روندها بر فهم و درک مدرنیته می پردازد.  این اثر بخشی از چرخش فضایی در برداشت نویسنده از مسائل اجتماعی و فرهنگی فشرده­ای از دیالیکتیک اجتماعی- فضایی است که شامل، از یکسو، دنیایی دست خوش امر جهانی شدن است که قلمرو شهرنشینی متشکل از مناطق کلان­شهری بر آن سلطه دارد و از سوی دیگر، فرایندی از کلان­شهر نشینی است که جهانی شدن مدرن شده وجه بارز آن و شکل دهنده آن است.

کتاب حاضر در 10 فصل به شرح زیر به چاپ رسیده است:

فصل اول: مقدمه

فصل دوم: جهانی شدن و شهر

فصل سوم: از شهرهای جهانی و جهان شهرها

فصل چهارم: شهرهای جهانی شده

فصل پنجم: سیاه چاله ها و پیوندهای اتفاقی

فصل ششم: تنشهای جهان شهرها

فصل هفتم: وجوه تمایز جهانشهرها

فصل هشتم: در جستجوی طلا: جهانی شدن المپیک ها، محلی شدن بازی ها

فصل نهم: فوق ثروتمندان و جهانشهرها

فصل دهم: امر جهانی، شهر و تن

علاقمند به این کتاب برای تهیه آن با انتشارات انجمن ژئوپلیتیک ایران تماس حاصل فرمایند.

تلفن: 88342488  و 88323527

آخرین به روز رسانی در جمعه 13 تیر 1393 ساعت 20:52