اساسنامه انجمن - فصل ششم

فهرست مطلب
اساسنامه انجمن
فصل دوم- وظيف و فعاليتها
فصل سوم
فصل چهارم
فصل پنجم
فصل ششم
تمامی صفحات

 

فصل ششم بودجه و مواد متفرقه

ماده17: منابع مالي انجمن عبارتند از :

1-17- حق عضويت اعضاء

2-17- درآمدهاي ناشي از ارائه خدمات آموزشي،پژوهشي ومشاوره اي

3-17- دريافت هدايا و کمک ها

4-17- کليه عوايد و درآمدهاي انجمن صرف اهداف و موضوع ماده 5 اين اساسنامه خواهد شد.

ماده 18: درآمدها و هزينه­ هاي انجمن در دفاتر قانوني ثبت و شرح آن هر سال پس از تصويب در مجمع عمومي به کميسيون انجمن هاي علمي وزارت علوم ، تحقيقات و فناوري ارسال مي شود .

ماده 19: کليه وجوه انجمن در حساب مخصوصي به نام انجمن نزد بانک هاي کشور نگهداري مي شود .

ماده 20: هيچ يک از موسسين يا صاحبان سرمايه حق برداشت يا تخصيص هيچ گونه سودي اعم از سود سهام يا سرمايه را نداشته و خود و بستگان درجه يک آنها نمي توانند مبادرت به انجام معاملات با موسسه نمايند .

ماده 21: کليه مدارک و پرونده مالي و غير مالي مرتبط با فعاليت هاي انجمن در دفتر مرکزي انجمن نگهداري مي­ شود و در مواقع مراجعه مرجع  نظارت يا  سير مراجع صلاحيت دار در اختيار آنان قرا خواهد گرفت .

ماده 22: هر گونه تغيير در مفاد  اساسنامه،  پس از تصويب کميسيون انجمنهاي علمي وزارت علوم، تحقيقات و فناوري معتبر است .

ماده 23: انجمن تابعيت جمهوري اسلامي ايران را دارد و و اعضاي آن به نام انجمن حق فعاليت سياسي  يا وابستگي به گروه ها و احزاب سياسي را ندارند .

ماده 24: در صورت تصويب انحلال انجمن توسط مجمع عمومي ، همان مجمع هيئت تسويه­ اي را براي پرداخت ديون و وصول مطالبات انجمن انتخاب خواهد کرد . هيأت تسويه موظف است پس از وصول مطالبات و پرداخت بدهي­ ها کليه دارائي ­هاي منقول و غير منقول انجمن را با نظارت  وزارت علوم، تحقيقات و فناوري  به يکي از واحدهای آموزشي يا پژوهشي  جغرافیای سیاسی و ژئوپلیتیک  در یکی از دانشگاههای کشو ترجیحاً دارای قطب جغرافیای سیاسی واگذار کند.

ماده 25: اين اساسنامه مشتمل بر 6 فصل، 25 ماده، 58زير ماده و 19تبصره در جلسه مورخ  1390/10/01 مجمع عمومي فوق العاده انجمن به تصويب رسيد.

 
آخرین به روز رسانی در جمعه 16 آذر 1397 ساعت 19:43