اساسنامه انجمن - فصل پنجم

فهرست مطلب
اساسنامه انجمن
فصل دوم- وظيف و فعاليتها
فصل سوم
فصل چهارم
فصل پنجم
فصل ششم
تمامی صفحات

 

فصل پنجم گروههاي علمي انجمن

ماده16: انجمن مي­ تواند گروه ها و کميته­ هاي زير را تشکيل دهد که براساس شرح وظايفي که از سوي هيئت مديره تعيين مي­ شود به فعاليت مي ­پردازد.

الف) گروههای علمی

-         گروه هاي تخصصي  علمی متناسب با گرایش های مربوطه

-         گروه یکسان سازی مفاهیم اصطلاحات و روش های مربوطه

ب) واحدهای اداری و اجرایی

- کميته آموزش و پژ وهش

- کميته انتشارات

- کميته آمار و اطلاعات

- کميته پذيرش و روابط عمومي

- کميته گردهمايي هاي علمي

- کمیته روابط عمومی و تبلیغات

1-16- ایجاد یا انحلال گروه ها و واحدها و نیز تهیه و تصویب آئین نامه نحوه فعالیت آنها با هیئت مدیره انجمن است.

2-16- انتخاب مسئولین گروه های علمی و واحدهای اداری و اجرایی به عهده هیأت مدیره بوده که پس از تایید انتصاب آنها با حکم رئیس هیئت مدیره انجام خواهد پذیرفت.

 آخرین به روز رسانی در جمعه 16 آذر 1397 ساعت 19:43