اساسنامه انجمن - فصل چهارم

فهرست مطلب
اساسنامه انجمن
فصل دوم- وظيف و فعاليتها
فصل سوم
فصل چهارم
فصل پنجم
فصل ششم
تمامی صفحات


 

فصل چهارم ارکان انجمن

ماده 9: ارکان اصلي عبارتند از :

الف )مجمع عمومي

ب)هيئت مديره

ج)بازرسان

الف )مجمع عمومي

 

ماده 10: مجمع عمومي از گردهمايي اعضاي پيوسته و دارای کارت عضویت معتبر انجمن به صورت عادي يا فوق­ العاده تشکيل مي شود .

1-10- مجمع عمومي عادي سالي يکبار تشکيل مي شود و با حضور يا راي کتبي نصف بعلاوه يک کل اعضاي پيوسته انجمن رسميت مي يابد و تصميمات با اکثر آراء معتبر است .

2-10- در صورتی که در دعوت نخست مجمع عمومی رسمیت نیافت جلسه دوم بلافاصله حداقل یک ماه بعد تشکیل می شود و با هر تعداد حاضر در جلسه رسمیت می­ یابد.

3-10- مجمع عمومی فوق العاده در موارد ضروری با دعوت هیئت مدیره یا بازرسان و یا با تقاضای کتبی یک سوم اعضای پیوسته تشکیل می شود.

تبصره 1: دعوت براي تشکيل مجامع عمومي به صورت کتبي يا در آگهي روزنامه کثير الانتشار است و بايد حداقل پانزده  روز قبل از تشکيل مجمع به اطلاع اعضاي  پيوسته برسد.

تبصره 2: يک سوم اعضاي پيوسته مي ­توانند مستقيما اقدام به دعوت براي تشکيل مجمع عمومي فوق العاده  نمايند مشروط بر اينکه هيئت مديره و نيز بازرسان انجمن به تقاضاي ايشان پاسخ  منفي داده باشند و در چنين حالتي ، ایشان باید در آگهي دعوت به عدم اجابت درخواست خود ، توسط هيئت مديره يا بازرسان تصريح نمايند.

تبصره 3: در صورت تحقق تبصره فوق، دستور جلسه عمومي منحصرا موضوعي خواهد بود که در تقاضانامه ذکر شده است  و هیئت رئیسه مجمع از میان اعضا انتخاب خواهد شد.

ماده 11: وظايف مجامع عمومي عادی و فوق العاده

1-11- انتخاب اعضاي هيأت مديره و بازرسان

2-11- تصويب خط مشي انجمن

3-11- بررسي و تصويب پيشنهادات هيأت مديره و بازرسان

4-11- تعيين ميزان حق عضويت و تصویب ترازنامه

5 -11- تصویب تغییرات در مفاد اساسنامه

6-11-  عزل هيأت مديره و بازرسان

7-11- تصويب  انحلال انجمن .

8-11- بررسی و تصویب ترازنامه و صورت حساب درآمدها و هزینه­ های سال گذشته و بودجه سال آتی انجمن.

تبصره 1: مجامع عمومي توسط هيأت رئيسه ­اي مرکب از يک رئيس ، يک منشي و دو ناظر که از بین عضا پیوسته حاض در جلسه برگزیده خواهند شد، اداره مي­ شوند .

تبصره 2: اعضاي هيأت رئيسه با اعلام و پذيرش نامزدي خود در مجمع انتخاب مي­شوند .

تبصره 3: اعضاي هيأت رئيسه نبايد از بين کساني باشند که قصد دارند خود را در انتخابات هيأت مديره و بازرسان کانديد کنند.

تبصره 4: مجمع عمومی فوق­ العاده به منظور تصمیم گیری در موارد عمده و اساسی به ویژه در موارد بندهای 5-11 و 6-11 و 7-11 تشکیل می­ شود.

تبصره 5: هیأت رئیسه در جلسه مجمع عمومی، موظف است قبل از انجام رأی گیری از هویت و شرایط داوطلبان عضویت در هیأت مدیره و بازرسان، از حیث معتبر بودن کات عضویت پیوسته آنان اطمینان حاصل نمایند.

تبصره 6: رای دادن بر اساس اائه کارت عضویت پیوسته معتبر انجام می شود و هیأت ئیسه موظف است از معتبر بودن کارت عضویت پیوسته أی دهندگان قبل از ارائه برگ رأی اطمینان حاصل نمایند.

 

ب) هيأت مديره

ماده 12: هيأت مديره انجمن مرکب از 5 عضو اصلي و2  نفر عضو علي البدل می باشد.که هر دو سال يک بار با راي مخفي از ميان اعضاي پيوسته انجمن انتخاب مي­ شوند .

1-12- هيچ يک از اعضا نمي­ توانند بيش از دو بار متوالي به عضويت هيأت مديره انتخاب شوند.

2-12- عضويت در هيأت مديره افتخاري است .

3-12- هيأت مديره حداکثر تا دو هفته پس از انتخاب شدن تشکيل جلسه داده و با راي کتبی نسبت به انتخاب رئیس، نایب رئیس، دبیر و خزانه دار  و نیز مسئول ارتباطات و تفکیک و تعین وظایف آنان اقدام می نمایند.

4-12- کليه اسناد تعهد آور و اوراق بها دار با امضاي رئيس و خزانه دار همراه با مهر انجمن و نامه های رسمی با امضای رئیس یا نایب رئیس  معتبر است .

5-12- هيأت مديره موظف است بر حسب نياز هر يک ماه يک  بار تشکيل جلسه دهد . فاصله بين ارسال دعوتنامه يا تلفن با تاريخ  تشکيل جلسه حداقل سه روز است .

6-12- جلسات هيأت مديره با حضور اکثريت اعضاء رسميت مي­ يابد و تصميمات متخذه با اکثريت آرای موافق، معتبر است .

7-12- کليه مصوبات هيأت مديره ثبت و پس از امضاي اعضاء در دفتر  یا زونکن صورتجلسات هيأت مديره نگهداري مي شود .

8-12- شرکت اعضاي هيأت مديره در جلسات ضروري است  و غيبت هر يک از اعضا بدون عذر موجه به تشخيص هيأت مديره تا سه جلسه متوالي و پنج جلسه متناوب در حکم استعفاي عضو غايب خواهد بود .

9-12- در صورت استعفاء، برکناري يا فوت هر يک از اعضاي هیأت مديره عضو علي البدل براي مدت باقيمانده دوره عضويت به جانشيني وي تعيين خواهد شد.

10-12- شرکت بازرسان در جلسات هيأت مديره  بدون داشتن حق راي مجاز است .

11-12- هیأت مدیره موظف است ظرف حداکثر 4 ماه پیش از  پایان تصدی خود نسبت به فراخوانی مجمع عمومی و انتخاب هیأت مدیره جدید اقدام و بلافاصله نتایج را  همراه با صورت جلسه مجمع عمومی برای بررسی به کمسیون انجمن های علمی ارسال نماید.

تبصره: هیأت مدیره پیشین تا تایید هیئت مدیره جدیداز سوی کمسیون انجمن­ های علمی وزارت علوم، تحقیقات و فن آوری مسئولیت امور انجمن را بر عهده خواهد داشت.

ماده 13: هيأت مديره نماينده قانوني انجمن مي ­باشد و وظايف و اختيارات آن به شرح زير است :

1-13- اداره امور جاري انجمن طبق اساسنامه و مصوبات مجمع عمومي

2-13- تشکيل گروه هاي علمي انجمن، تعيين وظايف و نظارت بر فعاليت آنها

3-13- هيأت مديره مي ­تواند هر اقدام و معامله ­اي را که ضروري بداند در مورد نقل وانتقال اموال غير منقول انجمن و تبديل به احسن يا ترهين و فک رهن  به استثني واگذاري قطعي اموال غير منقول که مستلزم تصويب مجمع عمومي است، انجام دهد .

4-13- جز درباره موضوعاتي که به موجب اساسنامه، اخذ تصميم و اقدام درباره آنها در صلاحيت خاص مجامع عمومي است، هيأت مديره کليه اختيارات لازم بري اداره امور را مشروط به رعايت حدود موضوع فعاليت انجمن دارا مي باشد.

5-13- تهيه گزارش سالانه و تنظيم ترازنامه مالي و صورتحساب در آمدها و هزينه هاي  انجمن براي تصويب در مجمع عمومي و ارائه به مرجع  نظارت در موقع مقرر .

6-13- اقامه دعوي و پاسخگويي به دعاوي اشخاص حقيقي يا حقوقي در تمام مراجع و مراحل دادرسي با حق تعيين وکيل و حق توکيل به غير .

7-13- انتخاب و معرفي نمايندگان انجمن در مجامع علمي داخلي و خارجي

8-13- اجراي طرح ها و برنامه هاي علمي در چارچوب وظايف  انجمن .

9-13- جلب هدايا و کمک هاي مالي

10-13 - اهداي بورسيه تحقيقاتي و آموزشي

11-13- اتخاذ تصميم درمورد عضويت انجمن در مجامع داخلي و خارجي بارعايت قوانين و مقررات جاري کشور

12-13- ارسال گزارشات لازم به کميسيون انجمن­ هاي علمي وزارت علوم تحقيقات و فناوري.

13-13- پذیرش افراد برای عضویت در انجمن.

14-13- تشکیل واحدهای اجرایی انجمن و تعیین وظایف و نظارت بر فعالیت آنها.

ج) بازرسان

ماده 14: مجمع عمومي عادي  پس از انجام انتخابات هیأت مدیره، از بین اعضاء پیوسته انجمن دو  نفر را به عنوان بازرس اصلي و يک نفر را به عنوان علي البدل براي مدت دوسال انتخاب مي ناميد .

تبصره1: انتخاب مجدد بازرسان برای یک دوره متوالی دیگر بلا مانع است .

تبصره 2- هیأت رئیسه جلسه، فرآیند انتخابات بازرسان را همانند انتخاب هیأت مدیره مراقبت و اجرا خواهد نمود.

ماده 15: وظايف بازرسان به شرح زير است :

1-15- بررسي اسناد و دفاتر مالي انجمن و تهيه گزارش براي مجمع عمومي

2-15- بررسي گزارش سالانه  هيأت مديره و تهيه گزارش از عملکرد انجمن براي اطلاع مجمع عمومي .

3-15- گزارش هر گونه تخلف هيئت مديره از مفاد اساسنامه به مجمع عمومي

تبصره1 : کليه اسناد و مدارک انجمن اعم از مالي و غير مالي در هر زمان و بدون قيد و شرط بايد از سوي هيأت مديره براي بررسي در دسترس بازرسان قرار بگيرد .

 آخرین به روز رسانی در جمعه 16 آذر 1397 ساعت 19:43