اساسنامه انجمن - فصل دوم- وظيف و فعاليتها

فهرست مطلب
اساسنامه انجمن
فصل دوم- وظيف و فعاليتها
فصل سوم
فصل چهارم
فصل پنجم
فصل ششم
تمامی صفحات

 

فصل دوم- وظايف و فعاليت ها

ماده 5: به منظور نيل به هدف هاي مذکور در ماده (1) اين اساسنامه،انجمن اقدامات زير را به عمل خواهد آورد:

1-5- انجام تحقيقات علمي و فرهنگي در سطح ملي و بين­ المللي بین محققان و متخصصاني که به گونه ­اي با علم جغافیای سیاسی و ژئوپلیتیک سروکار دارند.

2-5- همکاري با نهادهاي اجريي، علمي، پژوهشي، در زمينه ارزيابي و بازنگري و اجري طرح ها و برنامه­ هاي مربوط به امور آموزش و پزوهش در زمينه علمي موضوع فعاليت انجمن .

3-5- ترغيب و تشويق پژو هشگران و تجليل از محققان و استادان ممتاز .

4-5- ارائه خدمات آموزشي و پژوهشي.

5-5- تشکیل گردهمايي­ هاي ملّي، منطقه ­اي و بين­ المللي .

6-5- انتشار کتب و نشريات علمي.

 آخرین به روز رسانی در جمعه 16 آذر 1397 ساعت 19:43