پروانه ها و مجوزها

» پروانه ها و مجوزهای مرتبط با انجمن


مجوز دریافت پروانه نشر کتاب
پروانه تاسیس انجمن ژئوپلتیک ایران نامه موافقت با تاسیس انجمن پروانه تایید انجمن علمی

» پروانه ها و مجوزهای مرتبط با مجله ژئوپلیتیک


 

مجوز انتشار فصلنامه علمی - پژوهشی ژئوپلتیک پروانه فعالیت دفتر نشریه مجوز درجه علمی - پژوهشی فصلنامه ژئوپلیتیک

آخرین به روز رسانی در پنجشنبه 13 تیر 1392 ساعت 00:00