معرفی کتاب

نمایش تعداد 
شماره عنوان مطلب نویسنده بازدیدها
41 کتاب قدرت سیاسی و فضای جغرافیایی؛ فلسفه‌اندیشی از رابطه سیاست و فضا توسط انتشارات انجمن ژئوپلیتیک ایران به چاپ رسید. حمیدرضا نصرتی 831
42 ژئوپلیتیک شهری حمیدرضا نصرتی 977
43 چین و خاورمیانه از جاده ابریشم تا بهار عربی حمیدرضا نصرتی 989
44 دیالکتیک ساختار کارگزار در منازعات ژئوپلیتیکی خاورمیانه حمیدرضا نصرتی 1266
45 درآمدی بر جغرافیای سیاسی شهر حمیدرضا نصرتی 1320
46 برنامه ریزی شهری با رویکرد پدافند غیرعامل حمیدرضا نصرتی 1315
47 ایران و تحولات ژئواکونومی حمیدرضا نصرتی 1445
48 فرهنگ جامع واژگان تخصصی سیاسی حمیدرضا نصرتی 1021
49 مقدمه ای بر تاریخ و تحول شهر نشینی با تاکید بر ایران حمیدرضا نصرتی 1438
50 نقش خلیج فارس و توسعه آسیا حمیدرضا نصرتی 1220
51 ژئوپلیتیک تغییرات اقلیمی؛ چالش هایی برای سیستم بین المللی حمیدرضا نصرتی 1396
52 الگوی شناخت بحران های ژئوپلیتیکی (با تأکید بر بحران قره باغ) حمیدرضا نصرتی 1143
53 جغرافیاهای سیاسی شهری یک چشم انداز جهانی حمیدرضا نصرتی 1102
54 از نجف تا قم؛ تحول ژئوپليتيک در انديشه سياسي شيعه حمیدرضا نصرتی 1047
55 ژئوپلیتیک و سیاست خارجی ایران حمیدرضا نصرتی 1053
56 مفاهیم و نظریه های جغرافیای سیاسی حمیدرضا نصرتی 1654
57 جهانی شدن و فقر شهری بررسی تطبیقی کلانشهر های تهران و استانبول حمیدرضا نصرتی 1375
58 ژئوپلیتیک ایران و پاکستان ؛زمینه های همگرایی و واگرایی منطقه ای حمیدرضا نصرتی 1574
59 مبانی جغرافیای انتظامی سید مصطفی هاشمی 1646
60 ساماندهی و آمایش سیاسی فضای شهری سید مصطفی هاشمی 1997