معرفی کتاب

نمایش تعداد 
شماره عنوان مطلب نویسنده بازدیدها
21 نگرشی نو به مطالعات مرزی( مفاهیم، اصول و نظریه ها) حمیدرضا نصرتی 1461
22 جغرافیا و جهانی شدن حمیدرضا نصرتی 918
23 جغرافیای انتخابات: بنیادها، مفاهیم و رویکردها حمیدرضا نصرتی 870
24 ژئوپلیتیک انرژی ایران وآسیای مرکزی و قفقاز حمیدرضا نصرتی 874
25 مفاهیم کلیدی در جغرافیای اقتصادی حمیدرضا نصرتی 817
26 مقدمه ای بر مخاطرات انسانی حمیدرضا نصرتی 888
27 دولت مطلقه مدرن در اروپا و ایران حمیدرضا نصرتی 1068
28 نیروی دریایی و بازدارندگی جمهوری اسلامی ایران حمیدرضا نصرتی 925
29 عوامل ژئوپلیتیکی منازعه در روابط بین الملل حمیدرضا نصرتی 1265
30 اصول و مبانی جغرافیای فرهنگی با تاکید بر جغرافیای فرهنگی ایران حمیدرضا نصرتی 1315
31 دولت و توزیع فضایی قدرت سیاسی درایران معاصر حمیدرضا نصرتی 929
32 مخاطرات انسانی حمیدرضا نصرتی 1509
33 جهانی شدن( بایسته ها) حمیدرضا نصرتی 941
34 جغرافیای فرهنگی: فرهنگی انتقادی از مفاهیم کلیدی حمیدرضا نصرتی 1048
35 درآمدی بر ديپلماسي گردشگري حمیدرضا نصرتی 888
36 درآمدی بر مهاجرت و امنیت حمیدرضا نصرتی 851
37 تروریسم، ابعاد مکانی و بازتاب‏های جهانی حمیدرضا نصرتی 1340
38 دیپلماسی شهری حمیدرضا نصرتی 912
39 وسوسه مرزها حمیدرضا نصرتی 862
40 کتاب درآمدی بر مهاجرت و امنیت توسط انتشارات انجمن ژئوپلیتیک ایران به چاپ رسید. حمیدرضا نصرتی 1461