معرفی کتاب

نمایش تعداد 
شماره عنوان مطلب نویسنده بازدیدها
121 آثار راهبردی حقوق بین الملل هوا و دریا روابط عمومی 2924
122 سیاست و فضا روابط عمومی 5594
123 نگاهی به دیپلماسی آب ایران؛ هیدروژئوپلیتیک روابط عمومی 4065
124 مقدمه‌ای بر ژئوپلیتیک روابط عمومی 2937
125 ایران و دولت توسعه‌گرا روابط عمومی 2843
126 خاورمیانه معاصر روابط عمومی 3381
127 ژئوپلیتیک گاز طبیعی خلیج‌فارس روابط عمومی 2774
128 مقدمه‌ای بر قدرت ملی، مبانی، کارکرد‌ها، محاسبه و سنجش روابط عمومی 3112
129 مقدمه‌ای بر شناخت مرز‌های بین‌المللی روابط عمومی 2939
130 تمرکززدایی و توسعه پایدار در ایران روابط عمومی 4137
131 مفاهیم اساسی در جغرافیای سیاسی روابط عمومی 3475
132 جغرافیای آٰفریقای جنوبی (تاریخ و فرهنگ-اقتصاد و سیاست) روابط عمومی 3439
133 مبانی جغرافیایی- سیاسی مکان گزینی پابتخت ها در ایران حمیدرضا حافظ نیا 3007
134 «ايران، انقلاب اسلامي و ژئوپليتيک شيعه» منتشر شد حمیدرضا حافظ نیا 2672