معرفی کتاب

نمایش تعداد 
شماره عنوان مطلب نویسنده بازدیدها
121 آثار راهبردی حقوق بین الملل هوا و دریا روابط عمومی 2952
122 سیاست و فضا روابط عمومی 5660
123 نگاهی به دیپلماسی آب ایران؛ هیدروژئوپلیتیک روابط عمومی 4113
124 مقدمه‌ای بر ژئوپلیتیک روابط عمومی 2980
125 ایران و دولت توسعه‌گرا روابط عمومی 2881
126 خاورمیانه معاصر روابط عمومی 3412
127 ژئوپلیتیک گاز طبیعی خلیج‌فارس روابط عمومی 2806
128 مقدمه‌ای بر قدرت ملی، مبانی، کارکرد‌ها، محاسبه و سنجش روابط عمومی 3143
129 مقدمه‌ای بر شناخت مرز‌های بین‌المللی روابط عمومی 2988
130 تمرکززدایی و توسعه پایدار در ایران روابط عمومی 4171
131 مفاهیم اساسی در جغرافیای سیاسی روابط عمومی 3515
132 جغرافیای آٰفریقای جنوبی (تاریخ و فرهنگ-اقتصاد و سیاست) روابط عمومی 3461
133 مبانی جغرافیایی- سیاسی مکان گزینی پابتخت ها در ایران حمیدرضا حافظ نیا 3029
134 «ايران، انقلاب اسلامي و ژئوپليتيک شيعه» منتشر شد حمیدرضا حافظ نیا 2694