معرفی کتاب

نمایش تعداد 
شماره عنوان مطلب نویسنده بازدیدها
1 کتاب مرگ دولت (سیاست و جغرافیای تسخیر، اشغال و الحاق) حمیدرضا نصرتی 37
2 درآمدی بر مبانی و سنجش قدرت ملی با مقایسه قدرت ملی ایران و عراق در دوره دفاع مقدس حمیدرضا نصرتی 219
3 هيدروپليتيك سویه ها و رویکردها حمیدرضا نصرتی 244
4 کتاب فلسفۀ جغرافیای سیاسی حمیدرضا نصرتی 478
5 کتاب «درآمدی بر امنیت پایدار مرز و مناطق مرزی (با تأکید بر مرزهای شرقی)» توسط انجمن ژئوپلیتیک ایران حمیدرضا نصرتی 499
6 کتاب دیپلماسی و مدیریت سیاسی شهر (مفاهیم، الگوها و مناسبات در فضای شهر) حمیدرضا نصرتی 623
7 کتاب هندسه سرزمین و مرز کشورها حمیدرضا نصرتی 570
8 نگرشی نو به ژئوپلیتیک خاورمیانه (بنیان‌ها، نظریه‌ها و کنشگران) حمیدرضا نصرتی 622
9 ژئواکونومیک با رویکردی به وضعیت اقتصادی در نظام بین الملل حمیدرضا نصرتی 691
10 دیدگاهی نوین به مشارکت سیاسی در ایران (با تأکید بر نقش فضای سایبر در انتخابات ریاست جمهوری دوره دوازدهم حمیدرضا نصرتی 697
11 ژئوپلیتیک و مخاطرات انسانی حمیدرضا نصرتی 971
12 ژئوپلیتیک و روابط منطقه ای ایران حمیدرضا نصرتی 999
13 سیر تحول نظریه ها و رویکردها در فلسفه جغرافیا حمیدرضا نصرتی 1313
14 مبانی جغرافیای سیاسی شهر حمیدرضا نصرتی 1032
15 کتاب شرحی بر قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری حمیدرضا نصرتی 777
16 ژئوپولیتیک گردشگری و همگرایی منطقه‌‎ای (ایران و جمهوری آذربایجان) حمیدرضا نصرتی 790
17 حکمروایی تغییر آب و هوا حمیدرضا نصرتی 888
18 علل پیدایش و بقای کشور ایران حمیدرضا نصرتی 693
19 سیر اندیشه در جغرافیای سیاسی سنتی و مدرن حمیدرضا نصرتی 1103
20 زیست‌سیاست: درآمدی پیشرفته حمیدرضا نصرتی 1024