معرفی کتاب

نمایش تعداد 
شماره عنوان مطلب نویسنده بازدیدها
1 کتاب شرحی بر قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری حمیدرضا نصرتی 90
2 ژئوپولیتیک گردشگری و همگرایی منطقه‌‎ای (ایران و جمهوری آذربایجان) حمیدرضا نصرتی 107
3 حکمروایی تغییر آب و هوا حمیدرضا نصرتی 205
4 علل پیدایش و بقای کشور ایران حمیدرضا نصرتی 159
5 سیر اندیشه در جغرافیای سیاسی سنتی و مدرن حمیدرضا نصرتی 406
6 زیست‌سیاست: درآمدی پیشرفته حمیدرضا نصرتی 360
7 آمایش و سازماندهی سیاسی مناطق مرزی حمیدرضا نصرتی 514
8 ژئوپلیتیک برای همه حمیدرضا نصرتی 466
9 قدرت شهرها در روابط بین‌الملل حمیدرضا نصرتی 406
10 دیدگاههای تئوریک در خصوص حکمرانی دولتی حمیدرضا نصرتی 496
11 اصول و مفاهیم ژئوپلیتیک حمیدرضا نصرتی 592
12 جغرافیاهای منطقه خلیج فارس؛ واکاوی افق های نوین در مطالعات منطقه خلیج فارس حمیدرضا نصرتی 455
13 ایران و بازیگران سیاسی غیردولتی خاورمیانه حمیدرضا نصرتی 524
14 آرا و نظریه های علمی دکتر محمدرضا حافظ نیا حمیدرضا نصرتی 509
15 نگرشی نو به مطالعات مرزی( مفاهیم، اصول و نظریه ها) حمیدرضا نصرتی 946
16 جغرافیا و جهانی شدن حمیدرضا نصرتی 586
17 جغرافیای انتخابات: بنیادها، مفاهیم و رویکردها حمیدرضا نصرتی 546
18 ژئوپلیتیک انرژی ایران وآسیای مرکزی و قفقاز حمیدرضا نصرتی 511
19 مفاهیم کلیدی در جغرافیای اقتصادی حمیدرضا نصرتی 515
20 مقدمه ای بر مخاطرات انسانی حمیدرضا نصرتی 606