معرفی کتاب

نمایش تعداد 
شماره عنوان مطلب نویسنده بازدیدها
1 کتاب مقدمه ای بر فلسفه علم جغرافیا حمیدرضا نصرتی 111
2 کتاب چشم انداز ژئوپلیتیک آذربایجان و قراباغ کوهستانی حمیدرضا نصرتی 149
3 کتاب مروری بر مفاهیم جغرافیای انسانی حمیدرضا نصرتی 82
4 کتاب مرگ دولت (سیاست و جغرافیای تسخیر، اشغال و الحاق) حمیدرضا نصرتی 174
5 درآمدی بر مبانی و سنجش قدرت ملی با مقایسه قدرت ملی ایران و عراق در دوره دفاع مقدس حمیدرضا نصرتی 344
6 هيدروپليتيك سویه ها و رویکردها حمیدرضا نصرتی 347
7 کتاب فلسفۀ جغرافیای سیاسی حمیدرضا نصرتی 594
8 کتاب «درآمدی بر امنیت پایدار مرز و مناطق مرزی (با تأکید بر مرزهای شرقی)» توسط انجمن ژئوپلیتیک ایران حمیدرضا نصرتی 613
9 کتاب دیپلماسی و مدیریت سیاسی شهر (مفاهیم، الگوها و مناسبات در فضای شهر) حمیدرضا نصرتی 726
10 کتاب هندسه سرزمین و مرز کشورها حمیدرضا نصرتی 659
11 نگرشی نو به ژئوپلیتیک خاورمیانه (بنیان‌ها، نظریه‌ها و کنشگران) حمیدرضا نصرتی 720
12 ژئواکونومیک با رویکردی به وضعیت اقتصادی در نظام بین الملل حمیدرضا نصرتی 783
13 دیدگاهی نوین به مشارکت سیاسی در ایران (با تأکید بر نقش فضای سایبر در انتخابات ریاست جمهوری دوره دوازدهم حمیدرضا نصرتی 780
14 ژئوپلیتیک و مخاطرات انسانی حمیدرضا نصرتی 1059
15 ژئوپلیتیک و روابط منطقه ای ایران حمیدرضا نصرتی 1078
16 سیر تحول نظریه ها و رویکردها در فلسفه جغرافیا حمیدرضا نصرتی 1416
17 مبانی جغرافیای سیاسی شهر حمیدرضا نصرتی 1127
18 کتاب شرحی بر قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری حمیدرضا نصرتی 852
19 ژئوپولیتیک گردشگری و همگرایی منطقه‌‎ای (ایران و جمهوری آذربایجان) حمیدرضا نصرتی 848
20 حکمروایی تغییر آب و هوا حمیدرضا نصرتی 962