اخبار داخلی انجمن

نمایش تعداد 
شماره عنوان مطلب نویسنده بازدیدها
61 اطلاعیه عدم تمدید عضویت و صدور کارت حمیدرضا نصرتی 461
62 بحران سوم ژئواستراتژیک جهان و تاثیرات ژئوپلیتیکی آن حمیدرضا نصرتی 537
63 اطلاعیه تمدید ارسال مقاله به همایش دیپلماسی آب و فرصت های هیدروپلیتیک غرب آسیا حمیدرضا نصرتی 499
64 ژئوپلیتیک و توسعه محلی- منطقه ای رویکردی در پایداری شرق ایران حمیدرضا نصرتی 676
65 همایش دیپلماسی آب و فرصت های هیدروپلیتیک غرب آسیا حمیدرضا نصرتی 571
66 برگزاری جلسه هیأت تحریریه مجله علمی- پژوهشی، پژوهشای جغرافیای سیاسی حمیدرضا نصرتی 520
67 گزارش نشست گفتگو محور شاخه دانشجويي انجمن ژئوپليتيك ايران شعبه خراسان رضوي حمیدرضا نصرتی 469
68 گزارش نشست علمی آقای دکتر طلعت بیک مصادق اف حمیدرضا نصرتی 486
69 خودکشی دختر اصفهانی؛ اگر جغرافیا بود.... حمیدرضا نصرتی 511
70 تمدید کارت عضویت حمیدرضا نصرتی 447
71 گزارش مجمع عمومی انتخابات انجمن ژئوپلیتیک ایران- شعبه خراسان رضوی حمیدرضا نصرتی 393
72 گزارش بازدید از مرکز مطالعات آسیای مرکزی و افغانستان حمیدرضا نصرتی 455
73 سخنرانی علمی منطق تحولات خاورمیانه حمیدرضا نصرتی 421
74 انتخابات شاخه دانشجویی انجمن ژئوپلیتیک ایران- شعبه خراسان رضوی حمیدرضا نصرتی 416
75 فراخوان دریافت مقاله: همایش دیپلماسی آب و فرصت های هیدروپلیتیک غرب آسیا حمیدرضا نصرتی 390
76 چهارمین دوره انتخاب برترین آثار علمی جغرافیای سیاسی حمیدرضا نصرتی 396
77 کانال تلگرامی انجمن ژئوپلیتیک ایران حمیدرضا نصرتی 946
78 سخنرانی دکتر جواد اطاعت با عنوان: توسعه و توسعه نیافتگی در ایران حمیدرضا نصرتی 418
79 گزارش نشست تخصصی مرزبانی خراسان رضوی؛ مأموریت ها و جایگاه پژوهش درآن حمیدرضا نصرتی 351
80 هفتمین کنفرانس الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت حمیدرضا نصرتی 322