اخبار داخلی انجمن

نمایش تعداد 
شماره عنوان مطلب نویسنده بازدیدها
61 سخنرانی علمی با عنوان ابتکار یک کمربند یک راه( جاده ابریشم و جایگاه ایران) حمیدرضا نصرتی 516
62 کارگاه آینده پژوهی مقدماتی در سطح اساتید و دانشجویان حمیدرضا نصرتی 477
63 اطلاعیه انتشارات انجمن ژئوپلیتیک ایران حمیدرضا نصرتی 525
64 اطلاعیه عدم تمدید عضویت و صدور کارت حمیدرضا نصرتی 525
65 بحران سوم ژئواستراتژیک جهان و تاثیرات ژئوپلیتیکی آن حمیدرضا نصرتی 622
66 اطلاعیه تمدید ارسال مقاله به همایش دیپلماسی آب و فرصت های هیدروپلیتیک غرب آسیا حمیدرضا نصرتی 584
67 ژئوپلیتیک و توسعه محلی- منطقه ای رویکردی در پایداری شرق ایران حمیدرضا نصرتی 753
68 همایش دیپلماسی آب و فرصت های هیدروپلیتیک غرب آسیا حمیدرضا نصرتی 667
69 برگزاری جلسه هیأت تحریریه مجله علمی- پژوهشی، پژوهشای جغرافیای سیاسی حمیدرضا نصرتی 584
70 گزارش نشست گفتگو محور شاخه دانشجويي انجمن ژئوپليتيك ايران شعبه خراسان رضوي حمیدرضا نصرتی 546
71 گزارش نشست علمی آقای دکتر طلعت بیک مصادق اف حمیدرضا نصرتی 562
72 خودکشی دختر اصفهانی؛ اگر جغرافیا بود.... حمیدرضا نصرتی 583
73 تمدید کارت عضویت حمیدرضا نصرتی 524
74 گزارش مجمع عمومی انتخابات انجمن ژئوپلیتیک ایران- شعبه خراسان رضوی حمیدرضا نصرتی 455
75 گزارش بازدید از مرکز مطالعات آسیای مرکزی و افغانستان حمیدرضا نصرتی 517
76 سخنرانی علمی منطق تحولات خاورمیانه حمیدرضا نصرتی 483
77 انتخابات شاخه دانشجویی انجمن ژئوپلیتیک ایران- شعبه خراسان رضوی حمیدرضا نصرتی 475
78 فراخوان دریافت مقاله: همایش دیپلماسی آب و فرصت های هیدروپلیتیک غرب آسیا حمیدرضا نصرتی 462
79 چهارمین دوره انتخاب برترین آثار علمی جغرافیای سیاسی حمیدرضا نصرتی 465
80 کانال تلگرامی انجمن ژئوپلیتیک ایران حمیدرضا نصرتی 1081