اخبار داخلی انجمن

نمایش تعداد 
شماره عنوان مطلب نویسنده بازدیدها
61 نشانی محل برگزاری همایش دیپلماسی آب و فرصتهای هیدروپلیتیک غرب آسیا حمیدرضا نصرتی 507
62 گزارش سفر علمی- فرهنگی اعضای انجمن ژئوپلیتیک ایران- شعبه خراسان رضوی به خلیج فارس حمیدرضا نصرتی 479
63 واقعیات ژئوپلیتیک خاورمیانه ؛ گذشته ، حال ،آینده ؛ عربستان حمیدرضا نصرتی 537
64 نتایج داوری مقالات همایش دیپلماسی آب و فرصت های هیدروپلیتیک غرب آسیا حمیدرضا نصرتی 609
65 دعوت به شرکت در همایش دیپلماسی آب و فرصتهای هیدروپلیتیک غرب آسیا حمیدرضا نصرتی 604
66 اطلاعیه حمیدرضا نصرتی 478
67 تصاویر سفر علمی و فرهنگی حمیدرضا نصرتی 482
68 سخنرانی علمی با عنوان ابتکار یک کمربند یک راه( جاده ابریشم و جایگاه ایران) حمیدرضا نصرتی 601
69 کارگاه آینده پژوهی مقدماتی در سطح اساتید و دانشجویان حمیدرضا نصرتی 560
70 اطلاعیه انتشارات انجمن ژئوپلیتیک ایران حمیدرضا نصرتی 603
71 اطلاعیه عدم تمدید عضویت و صدور کارت حمیدرضا نصرتی 600
72 بحران سوم ژئواستراتژیک جهان و تاثیرات ژئوپلیتیکی آن حمیدرضا نصرتی 743
73 اطلاعیه تمدید ارسال مقاله به همایش دیپلماسی آب و فرصت های هیدروپلیتیک غرب آسیا حمیدرضا نصرتی 710
74 ژئوپلیتیک و توسعه محلی- منطقه ای رویکردی در پایداری شرق ایران حمیدرضا نصرتی 861
75 همایش دیپلماسی آب و فرصت های هیدروپلیتیک غرب آسیا حمیدرضا نصرتی 795
76 برگزاری جلسه هیأت تحریریه مجله علمی- پژوهشی، پژوهشای جغرافیای سیاسی حمیدرضا نصرتی 670
77 گزارش نشست گفتگو محور شاخه دانشجويي انجمن ژئوپليتيك ايران شعبه خراسان رضوي حمیدرضا نصرتی 632
78 گزارش نشست علمی آقای دکتر طلعت بیک مصادق اف حمیدرضا نصرتی 659
79 خودکشی دختر اصفهانی؛ اگر جغرافیا بود.... حمیدرضا نصرتی 677
80 تمدید کارت عضویت حمیدرضا نصرتی 631