اخبار داخلی انجمن

نمایش تعداد 
شماره عنوان مطلب نویسنده بازدیدها
41 نتایج داوری مقالات همایش دیپلماسی آب و فرصت های هیدروپلیتیک غرب آسیا حمیدرضا نصرتی 393
42 دعوت به شرکت در همایش دیپلماسی آب و فرصتهای هیدروپلیتیک غرب آسیا حمیدرضا نصرتی 390
43 اطلاعیه حمیدرضا نصرتی 309
44 تصاویر سفر علمی و فرهنگی حمیدرضا نصرتی 295
45 سخنرانی علمی با عنوان ابتکار یک کمربند یک راه( جاده ابریشم و جایگاه ایران) حمیدرضا نصرتی 399
46 کارگاه آینده پژوهی مقدماتی در سطح اساتید و دانشجویان حمیدرضا نصرتی 378
47 اطلاعیه انتشارات انجمن ژئوپلیتیک ایران حمیدرضا نصرتی 423
48 اطلاعیه عدم تمدید عضویت و صدور کارت حمیدرضا نصرتی 409
49 بحران سوم ژئواستراتژیک جهان و تاثیرات ژئوپلیتیکی آن حمیدرضا نصرتی 460
50 اطلاعیه تمدید ارسال مقاله به همایش دیپلماسی آب و فرصت های هیدروپلیتیک غرب آسیا حمیدرضا نصرتی 427
51 ژئوپلیتیک و توسعه محلی- منطقه ای رویکردی در پایداری شرق ایران حمیدرضا نصرتی 613
52 همایش دیپلماسی آب و فرصت های هیدروپلیتیک غرب آسیا حمیدرضا نصرتی 499
53 برگزاری جلسه هیأت تحریریه مجله علمی- پژوهشی، پژوهشای جغرافیای سیاسی حمیدرضا نصرتی 457
54 گزارش نشست گفتگو محور شاخه دانشجويي انجمن ژئوپليتيك ايران شعبه خراسان رضوي حمیدرضا نصرتی 421
55 گزارش نشست علمی آقای دکتر طلعت بیک مصادق اف حمیدرضا نصرتی 429
56 خودکشی دختر اصفهانی؛ اگر جغرافیا بود.... حمیدرضا نصرتی 437
57 تمدید کارت عضویت حمیدرضا نصرتی 401
58 گزارش مجمع عمومی انتخابات انجمن ژئوپلیتیک ایران- شعبه خراسان رضوی حمیدرضا نصرتی 347
59 گزارش بازدید از مرکز مطالعات آسیای مرکزی و افغانستان حمیدرضا نصرتی 384
60 سخنرانی علمی منطق تحولات خاورمیانه حمیدرضا نصرتی 353