اخبار داخلی انجمن

نمایش تعداد 
شماره عنوان مطلب نویسنده بازدیدها
1 اطلاعیه حمیدرضا نصرتی 23
2 پیام تسلیت حمیدرضا نصرتی 28
3 موانع سیاسی عمده سد راه توسعه کشور واثرات ژئوپلیتیکی آن حمیدرضا نصرتی 48
4 همگرایی همسایگان شمالی حمیدرضا نصرتی 48
5 گفتگوی هفتم حمیدرضا نصرتی 44
6 سومین نشست آنلاین از سلسله نشست های همایش« ابعاد نظری و کاربردی توسعه و امنیت پایدار در مناطق مرزی با رویکرد آمایشی» حمیدرضا نصرتی 41
7 دومین نشست آنلاین از سلسله نشست های همایش« ابعاد نظری و کاربردی توسعه و امنیت پایدار در مناطق مرزی با رویکرد آمایشی» حمیدرضا نصرتی 36
8 گفتگوی ششم حمیدرضا نصرتی 24
9 اولین نشست آنلاین از سلسله نشست های همایش« ابعاد نظری و کاربردی توسعه و امنیت پایدار در مناطق مرزی با رویکرد آمایشی» حمیدرضا نصرتی 36
10 راه اندازی پیج اینستاگرام انجمن ژئوپلیتیک ایران حمیدرضا نصرتی 30
11 اطلاعیه حمیدرضا نصرتی 24
12 سلسله گفتگوهای جغرافیا و سیاست (گفتگوی پنجم) حمیدرضا نصرتی 23
13 سخنرانی آقای دکتر اعظمی حمیدرضا نصرتی 19
14 سیاست های جدید ترامپ در منطقه خاورمیانه حمیدرضا نصرتی 69
15 اطلاعیه حمیدرضا نصرتی 59
16 اطلاعیه حمیدرضا نصرتی 57
17 سلسله گفتگوهای جغرافیا و سیاست (گفتگوی چهارم) حمیدرضا نصرتی 56
18 برگزاری جلسه کمبته علمی و اجرایی همایش بین المللی اتحادیه اقتصادی اوراسیا حمیدرضا نصرتی 81
19 اطلاعیه حمیدرضا نصرتی 66
20 سلسله گفتگوهای جغرافیا و سیاست (گفتگوی سوم) حمیدرضا نصرتی 78