جوابیه ای بر حاشیه ای بر یک حاشیه

  • PDF

چندی پیش دکتر مهدی حسین پور مطلق مطلبی با عنوان حاشیه ای بر یک مراسم انتشار دادند که در کانال انجمن با نام خودشان انتشار داده شد و در پاسخ به مطالب ایشان جوابیه ای از سمت دکتر حسین ربیعی دبیر انجمن با عنوان حاشیه ای بر یک حاشیه منتشر شد. حال دکتر حسین پور مطلق مجددا نامه ای در جواب به جوابیه دکتر ربیعی برای انجمن ارسال کرده اند که در ادامه این نامه را می بینید.