اطلاعیه دعوت به مجمع عمومی فوق العاده و عادی انجمن ژئوپلیتیک ایران

  • PDF

بدینوسیله از کلیه اعضای پیوسته انجمن ژئوپلیتیک ایران که دارای کارت عضویت معتبر هستند و همچنین عضویت خود را تمدید کرده اند دعوت به عمل می آید در جلسه مجمع عمومی فوق العاده  و عادی انجمن که در روز یکشنبه مورخ ۲۵ آذرماه ۱۳۹۷ ساعت ۱۵ الی ۱۸ به آدرس زیر تشکیل می شود حضور به هم رسانند.
دستور جلسه مجمع عمومی فوق العاده (ساعت ۱۵ الی ۱۶:۳۰):

اصلاح اساسنامه انجمن

دستور جلسه مجمع عمومی عادی انجمن (ساعت۱۶:۳۰ الی ۱۸)
-گزارش عملکرد انجمن- گزارش مالی انجمن- گزارش بازرس انجمن- انتخاب اعضای هیات مدیره و بازرس انجمن.


نشانی برگزاری مجمع: تهران، خیابان شریعتی، خیابان معلم، سازمان جغرافیایی نیروهای مسلح