همایش ملی دیپلماسی آب و فرصتهای هیدروپلیتیک غرب آسیا برگزار شد

  • PDF

همایش ملی دیپلماسی آب و فرصت های هیدروپلییتک غرب آسیا  با محوریت انجمن ژئوپلیتیک ایران و با همکاری دانشگاه خوارزمی، دانشگاه شهید بهشتی، پژوهشگاه نیروی انتظامی و مطالعات اجتماعی، وزارت امور خارجه، وزارت نیرو، شرکت مادر تخصصی مدیریت منابع آب ایران، موسسه فرهنگی اندیشه و تدبیر انقلاب اسلامی،موسسه فرهنگی مصلی نژاد،  سازمان جغرافیایی نیروهای مسلح و... در روز های سه شنبه و چهارشنبه 8 و 9 اسفند ماه سال جاری با حضور مقامات کشوری و لشگری در دانشگاه خوارزمی  برگزار  شد.