گزارش سفر علمی- فرهنگی اعضای انجمن ژئوپلیتیک ایران- شعبه خراسان رضوی به خلیج فارس

  • PDF

گزارش سفر علمی فرهنگی دانشجویان رشته جغرافیای سیاسی دانشگاه فردوسی مشهد به همت انجمن ژئوپلیتیک ایران شعبه خراسان رضوی و دانشگاه فردوسی مشهد و به سرپرستی  آقای دکتر هادی اعظمی. برای مشاهده متن کامل این گزارش اینجا کلیک کنید.