تصاویر سفر علمی و فرهنگی

تصاویر سفر علمی و فرهنگی گروه جغرافیای سیاسی دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه فردوسی مشهد و انجمن ژئوپلیتیک ایران- شعبه خراسان رضوی به خلیج فارس. متن کامل این گزارش به زودی بر روی سایت انجمن قرار خواهد گرفت.