برگزاری جلسه هیأت تحریریه مجله علمی- پژوهشی، پژوهشای جغرافیای سیاسی

جلسه هیأت تحریریه مجله علمی- پزوهشی فصلنامه پژوهش های جغرافیای سیاسی در دانشگاه فردوسی مشهد برگزار شد. شایان ذکر است فصلنامه مذکور با مدیر مسئولی دکتر هادی اعظمی و سردبیری دکتر محمد باقر قالیباف در دانشگاه فردوسی مشهد به چاپ می رسد.