سخنرانی علمی منطق تحولات خاورمیانه

  • PDF

انجمن ژئوپلیتیک ایران برگزار می کند:

سخنرانی علمی با عنوان منطق تحولات خاورمیانه

سخنران دکتر محمد مسجد جامعی

زمان دوشنبه 15 آبان ماه 1396     ساعت 15 الی 17

مکان: تهران، جلال آل احمد، پل نصر، دانشگاه تربیت مدرس، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، سالن دکتر شکوئی.