گزارش نشست تخصصی مرزبانی خراسان رضوی؛ مأموریت ها و جایگاه پژوهش درآن

  • PDF

گزارش متن کامل نشست تخصصی مرزبانی حراسان رضوی مأموریت ها و جایگاه پژوهش در آن.

این برنامه  توسط انجمن ژئوپلیتیک ایران شعبه خراسانی رضوی و انجمن علمی جغرافیا و با همکاری دفتر تحقیقات کاربردی مرزبانی استان خراسان رضوی به مناسبت هفته نیروی انتظامی برگزار شد.

برای دریافت متن کامل اینجا کلیک کنید.