اخبار داخلی انجمن

نمایش تعداد 
شماره عنوان مطلب نویسنده بازدیدها
1 جغرافیا و سیاست: نقش دولتمردان و نظامیان در توسعه آموزش جغرافیا در ایران حمیدرضا نصرتی 2
2 پوتین، پطر ثانی حمیدرضا نصرتی 53
3 انجمن ژئوپلیتیک ایران با مشارکت خانه فرهنگ ایده برگزار می کند: حمیدرضا نصرتی 81
4 سمپوزیوم تخصصی آب حمیدرضا نصرتی 120
5 گزارش سفر علمي – فرهنگي به خراسان جنوبي حمیدرضا نصرتی 119
6 بیانیه پایانی دهمین کنگره انجمن ژئوپلیتیک ایران حمیدرضا نصرتی 89
7 دهمین کنگره انجمن ژئوپلیتیک برگزار شد. حمیدرضا نصرتی 136
8 واقعیات ژئوپلیتیک خاورمیانه ؛ گذشته ، حال ، اینده ؛ اسرائیل حمیدرضا نصرتی 139
9 آگهی تغییرات هیأت مدیره انجمن ژئوپلیتیک ایران حمیدرضا نصرتی 149
10 پایان سال 1396، بیم ها و امیدها تحلیلی بر روندهای ژئوپلیتیکی محیط پیرامونی ایران حمیدرضا نصرتی 202
11 تبریک هیات مدیره انجمن ژئوپلیتیک ایران به مناسبت عید نوروز حمیدرضا نصرتی 168
12 همایش ملی دیپلماسی آب و فرصتهای هیدروپلیتیک غرب آسیا برگزار شد حمیدرضا نصرتی 229
13 برنامه زمان بندی همایش دیپلماسی آب حمیدرضا نصرتی 261
14 نشانی محل برگزاری همایش دیپلماسی آب و فرصتهای هیدروپلیتیک غرب آسیا حمیدرضا نصرتی 236
15 گزارش سفر علمی- فرهنگی اعضای انجمن ژئوپلیتیک ایران- شعبه خراسان رضوی به خلیج فارس حمیدرضا نصرتی 228
16 واقعیات ژئوپلیتیک خاورمیانه ؛ گذشته ، حال ،آینده ؛ عربستان حمیدرضا نصرتی 256
17 نتایج داوری مقالات همایش دیپلماسی آب و فرصت های هیدروپلیتیک غرب آسیا حمیدرضا نصرتی 296
18 دعوت به شرکت در همایش دیپلماسی آب و فرصتهای هیدروپلیتیک غرب آسیا حمیدرضا نصرتی 293
19 اطلاعیه حمیدرضا نصرتی 226
20 تصاویر سفر علمی و فرهنگی حمیدرضا نصرتی 217