اخبار داخلی انجمن

نمایش تعداد 
شماره عنوان مطلب نویسنده بازدیدها
1 نتایج داوری مقالات همایش دیپلماسی آب و فرصت های هیدروپلیتیک غرب آسیا حمیدرضا نصرتی 59
2 دعوت به شرکت در همایش دیپلماسی آب و فرصتهای هیدروپلیتیک غرب آسیا حمیدرضا نصرتی 72
3 اطلاعیه حمیدرضا نصرتی 57
4 تصاویر سفر علمی و فرهنگی حمیدرضا نصرتی 52
5 سخنرانی علمی با عنوان ابتکار یک کمربند یک راه( جاده ابریشم و جایگاه ایران) حمیدرضا نصرتی 126
6 کارگاه آینده پژوهی مقدماتی در سطح اساتید و دانشجویان حمیدرضا نصرتی 120
7 اطلاعیه انتشارات انجمن ژئوپلیتیک ایران حمیدرضا نصرتی 140
8 اطلاعیه عدم تمدید عضویت و صدور کارت حمیدرضا نصرتی 156
9 بحران سوم ژئواستراتژیک جهان و تاثیرات ژئوپلیتیکی آن حمیدرضا نصرتی 187
10 اطلاعیه تمدید ارسال مقاله به همایش دیپلماسی آب و فرصت های هیدروپلیتیک غرب آسیا حمیدرضا نصرتی 188
11 ژئوپلیتیک و توسعه محلی- منطقه ای رویکردی در پایداری شرق ایران حمیدرضا نصرتی 300
12 همایش دیپلماسی آب و فرصت های هیدروپلیتیک غرب آسیا حمیدرضا نصرتی 214
13 برگزاری جلسه هیأت تحریریه مجله علمی- پژوهشی، پژوهشای جغرافیای سیاسی حمیدرضا نصرتی 176
14 گزارش نشست گفتگو محور شاخه دانشجويي انجمن ژئوپليتيك ايران شعبه خراسان رضوي حمیدرضا نصرتی 140
15 گزارش نشست علمی آقای دکتر طلعت بیک مصادق اف حمیدرضا نصرتی 126
16 خودکشی دختر اصفهانی؛ اگر جغرافیا بود.... حمیدرضا نصرتی 188
17 تمدید کارت عضویت حمیدرضا نصرتی 157
18 گزارش مجمع عمومی انتخابات انجمن ژئوپلیتیک ایران- شعبه خراسان رضوی حمیدرضا نصرتی 139
19 گزارش بازدید از مرکز مطالعات آسیای مرکزی و افغانستان حمیدرضا نصرتی 136
20 سخنرانی علمی منطق تحولات خاورمیانه حمیدرضا نصرتی 150