محورهای همایش

  • PDF

الف) مبانی نظری

-        مبانی و مفاهیم مدیریت محلی

-        نظریه های دولت محلی

-        دولت محلی و تمرکز زدایی

-        انواع دولت محلی و شیوه های اداره آن

-        کارکردها و وظایف دولت محلی

-        دولت محلی و حکمرانی مطلوب

-        فلسفه دولت محلی، رویکردها و چالش ها

-        سرمایه اجتماعی و حکمرانی شهری

-        حکمرانی شهری و مدیریت شهری

-        دولت محلی و امنیت ملی

-        دولت محلی و امنیت اجتماعی

-        دولت محلی و فضای سایبر

-        رابطه دولت محلی و حکومت مرکزی

ب) سیر تاریخی و تجارب جهانی

-  سیر تحول دولت محلی در جهان

-  سیر تحول دولت محلی در ایران

- دولت محلی در اروپا

-  دولت محلی در آسیا

-  دولت محلی در آفریقا

- دولت محلی در آمریکا

- دولت محلی در اقیانوسیه

ج) دولت محلی در ایران (وضع موجود)

- دولت محلی و سیاستگذاری محیطی در ایران

- دولت محلی و جامعه مدنی در ایران

- تحلیل فضایی ساختار دولت محلی درایران

- دولت محلی و توسعه محلات شهری در ایران

- کلانشهرهای توسعه محور در چارچوب دولت محلی در ایران

- دولت محلی و اصل تمرکز زدایی در ایران

- دولت محلی و تجربه دموکراسی در ایران

-دولت محلی و اقوام

- شکل گیری دولت محلی در ایران

- جایگاه دولت محلی در قانون اساسی ایران

- ارتباط بین انقلاب اسلامی، شعارها و دولت محلی در ایران

-  کارکردهای دولت محلی در ایران

- رابطه بین دولت محلی و توزیع فضایی قدرت سیاسی در ایران

- فرهنگ سیاسی و دولت محلی در ایران

- تجربه دولت محلی در تهران

- جهانی شدن و محلی شدن امور در ایران

- شهرداری و توزیع فضایی قدرت سیاسی در ایران

- شورای اسلامی شهر و توزیع فضایی قدرت سیاسی در ایران

- شورایاری ها و توزیع فضایی قدرت سیاسی در ایران

د) چشم انداز دولت محلی در ایران

- جایگاه فضای سایبر در دولت محلی در ایران

- دولت محلی کارآمد در ایران

- محله محوری نمادی از دولت محلی در ایران

- دولت محلی شهری و چالش های فراروی آن در ایران

آخرین به روز رسانی در دوشنبه 15 ارديبهشت 1393 ساعت 22:41