اهداف همایش

  • PDF
  • گسترش و نهادینه سازی مفهوم مدیریت محلی
  • تبیین اهمیت و ضرورت تشکیل مدیریت محلی در ایران
  • تبیین جایگاه و وظایف سازمانها و نهادهای کشور در مدیریت محلی
  • ایجاد بسترهای مناسب برای تبادل نظر میان سازمانهای اجرایی و اندیشمندان و محققین دانشگاهی
  • آشنایی دانشجویان، پژوهشگران و مسئولین اجرایی با جدیدترین یافته های پژوهشی در حوزه مدیریت محلی
  • دستیابی به راهکارهای علمی و عملی برای سیاستگذاری و تصمیم گیری مناسب در حوزه سیاست داخلی
  • تحلیل وضعیت موجود مدیریت محلی در ایران

آخرین به روز رسانی در دوشنبه 15 ارديبهشت 1393 ساعت 22:40