حق عضویت

  • PDF

حق عضویت سالیانه انجمن ژئوپلیتیک ایران به شرح زیر است:

 

1- عضویت پیوسته (5۰۰.۰۰۰ ریال)

2- عضویت وابسته  ( 35۰.۰۰۰ ریال)

3- عضویت دانشجویی(1۰۰.۰۰۰ ریال)

 

شماره کارت بانکی انجمن ژئوپلیتیک ایران: 8539 0041   8370   5859

آخرین به روز رسانی در دوشنبه 22 خرداد 1396 ساعت 08:55