اساسنامه انجمن - فصل پنجم

فهرست مطلب
اساسنامه انجمن
فصل دوم- وظيف و فعاليتها
فصل سوم
فصل چهارم
فصل پنجم
فصل ششم
تمامی صفحات

 

فصل پنجم گروههاي علمي انجمن

ماده16: انجمن مي­تواند گروهها و کميته­هاي زير را تشکيل دهد که براساس شرح وظايفي که از سوي هيئت مديره تعيين مي­شود به فعاليت مي­پردازد.

الف) گروههای علمی

-         گروههاي تخصصي  علمی متناسب با گرایشهای مربوطه

-         گروه یکسان سازی مفاهیم اصطلاحات و روشهای مربوطه

ب) واحدهای اداری و اجرایی

- کميته آموزش و پژ وهش

-  کميته انتشارات

- کميته آمار و اطلاعات

- کميته پذيرش و روابط عمومي

- کميته گردهمايي هاي علمي

- کمیته روابط عمومی و تبلیغات

1-16- ایجاد یا انحلال گروهها و واحدها و نیز تهیه و تصویب آئین نامه نحوه فعالیت آنها با هیئت مدیره انجمن است.

2-16- انتخاب مسئولین گروههای علمی و واحدهای اداری و اجرایی به عهده هیئت مدیره بوده که پس از تایید انتصاب آنها با حکم رئیس هیئت مدیره انجام خواهد پذیرفت.

 آخرین به روز رسانی در چهارشنبه 02 شهریور 1390 ساعت 03:04