اساسنامه انجمن - فصل سوم

فهرست مطلب
اساسنامه انجمن
فصل دوم- وظيف و فعاليتها
فصل سوم
فصل چهارم
فصل پنجم
فصل ششم
تمامی صفحات

 

فصل سوم انواع و شريط عضويت

1-6- عضويت پيوسته:

موسسان انجمن و کليه افرادي که حداقل درجه کارشناسي ارشد در رشته جغرافیای سیاسی و ژئوپلیتیک و رشته هاي وابسته باشند­، مي­توانند به عضويت پيوسته انجمن در آيند.

2-6- عضويت وابسته:کسانی که داري درجه کارشناسي هستند و مدت پنج سال به نحوي در يکي از رشته هاي مذکور در بند 1-6 شاغل باشند.

1-2-6- اعضای برجسته وابسته با تصویب کمیته پذیرش می­توانند به عضویت پیوسته انجمن درآیند.

3-6-عضويت دانشجويي:

کليه دانشجوياني که در رشته­هاي جغرافیای سیاسی و ژئوپلیتیک به تحصيل اشتغال دارند.

 

4-6-عضويت افتخاري:

شخصيتهاي ايراني و خارجي که مقام علمي آنان در زمينه هاي جغرافیای سیاسی و ژئوپلیتیک حائز اهميت خاص باشد، يا در پشبرد اهداف انجمن کمکهاي موثر و ارزنده­اي نموده باشند.

5-6-اعضاي موسساتي (حقوقي ):

سازمانهايي که در زمينه­هاي علمي و پژوهشي مربوط فعاليت دارند مي­توانند به عضويت انجمن در آيند .

تبصره: اعضاي موسساتي به مثابه عضو وابسته انجمن محسوب مي شوند.

ماده 7: هر يک از اعضاء سالانه مبلغي را که ميزان آن توسط مجمع  عمومي متناسب با نوع عضویت تعيين مي گردد به عنوان حق عضويت پرداخت خواهد کرد.

تبصره 1: پرداخت حق عضويت هيچ گونه حق و ادعايي نسبت به دارايي انجمن براي عضو ايجاد نمي­کند .

تبصره 2: اعضاي افتخاري انجمن از پرداخت حق عضويت معاف هستند .

ماده 8: عضويت در یکی از موارد زير خاتمه مي­يابد:

 

1-8- استعفاي کتبي عضو و ارائه آن به هیئت مدیره

2-8- عدم پرداخت حق عضويت سالانه پس از اعلام کتبی به وی توسط رئیس هیئت مدیره

تبصره: تاييد خاتمه عضويت با هيئت مديره است .آخرین به روز رسانی در چهارشنبه 02 شهریور 1390 ساعت 03:04