اساسنامه انجمن - فصل دوم- وظيف و فعاليتها

فهرست مطلب
اساسنامه انجمن
فصل دوم- وظيف و فعاليتها
فصل سوم
فصل چهارم
فصل پنجم
فصل ششم
تمامی صفحات

 

فصل دوم- وظيف و فعاليتها

ماده 5: به منظور نيل به هدفهاي مذکور در ماده (1) اين اساسنامه ،انجمن اقدامات زير را به عمل خواهد آورد:

1-5- انجام تحقيقات علمي و فرهنگي در سطح ملي و بين­المللي بین محققان و متخصصاني که به گونه­اي با علم ژئوپلیتیک سروکار دارند.

2-5- همکاري با نهادهاي اجريي، علمي، پژوهشي، در زمينه ارزيابي و بازنگري و اجري طرح ها و برنامه­هاي مربوط به امور آموزش و پزوهش در زمينه علمي موضوع فعاليت انجمن .

3-5- ترغيب و تشويق پژو هشگران و تجليل از محققان و استادان ممتاز .

4-5- ارائه خدمات آموزشي و پژوهشي.

5-5- تشکیل گردهمايي­هاي ملّي، منطقه­اي و بين­المللي .

6-5- انتشار کتب و نشريات علمي.

 آخرین به روز رسانی در چهارشنبه 02 شهریور 1390 ساعت 03:04