سخنرانی های برگزارشده

نمایش تعداد 
شماره عنوان مطلب بازدیدها
11 گزارش سخنرانی علمی بررسی احتمال حمله نظامی به ایران 3027
12 گزارش سخنرانی ژئوپلیتیک انسان‌گرا 2754
13 سخنرانی علمی:‌ تأثیر جزایر مصنوعی بر چالش‌های مرزی در آینده (با تأکید بر چالش‌های مرزی ایران و امارات) 2228
14 گزارش سخنرانی ظهور ملی گرایی جدید در جهان 3765
15 گزارش نشست: اهمیت ژئوپلیتیکی آسیای مرکزی در نظام ژئوپلیتیک جهانی 3432