سخنرانی های برگزارشده

نمایش تعداد 
شماره عنوان مطلب بازدیدها
11 گزارش سخنرانی علمی بررسی احتمال حمله نظامی به ایران 2748
12 گزارش سخنرانی ژئوپلیتیک انسان‌گرا 2407
13 سخنرانی علمی:‌ تأثیر جزایر مصنوعی بر چالش‌های مرزی در آینده (با تأکید بر چالش‌های مرزی ایران و امارات) 1950
14 گزارش سخنرانی ظهور ملی گرایی جدید در جهان 3448
15 گزارش نشست: اهمیت ژئوپلیتیکی آسیای مرکزی در نظام ژئوپلیتیک جهانی 3087