سخنرانی های برگزارشده

نمایش تعداد 
شماره عنوان مطلب بازدیدها
1 دانلود فایل سخنرانی آقای دکتر رسول افضلی در مورد کاربرد روش های فرااثبات گرایی 2927
2 جلسه سخنرانی دکتر رسول افضلی با عنوان کاربرد روش های فرا اثبات گرایی 2559
3 سخنرانی علمی "کاربرد روش های فرااثبات گرایی در جغرافیای سیاسی و ژئوپلیتیک 2328
4 گزارش سخنرانی علمی سیاست خارجی و توسعه در ایران 2029
5 جلسه سخنرانی دکتر جواد اطاعت برگزار گردید 2526
6 گزارش سخنرانی علمی نگاهی انتقادی به مبانی و مدعیان ژئوپلیتیک انتقادی (پست مدرن) 2228
7 گزارش سخنرانی علمی دولت های فرومانده تهدیدی برای قدرت های جهانی و منطقه ای 2415
8 گزارش سخنرانی علمی فرجام سوریه 2297
9 گزارش سخنرانی علمی آفریقای جنوبی یک الگوی موفق در فرایند گذار از آپارتاید به نظامی دموکراتیک 2338
10 گزارش سخنرانی علمی نقش و جایگاه نیروی دریایی در تأمین امنیت منطقه ژئوپلیتیکی خلیج‌فارس 3291