نظر شما درباره کیفیت مجله علمی - پژوهشی ژئوپلیتیک چیست؟

تعداد رای دهندگان:
652

نخستین رای:
دوشنبه 17 مهر 1385 ساعت 16:31

آخرین رای:
دوشنبه 24 مهر 1396 ساعت 19:45

نظر شما درباره کیفیت مجله علمی - پژوهشی ژئوپلیتیک چیست؟

Hits Percent Graph
عالی
275 42.2%
نامطلوب
183 28.1%
خوب
108 16.6%
متوسط
41 6.3%
باید کیفیت بالاتر برود
39 6%