نظر شما درباره کیفیت مجله علمی - پژوهشی ژئوپلیتیک چیست؟

تعداد رای دهندگان:
679

نخستین رای:
دوشنبه 17 مهر 1385 ساعت 16:31

آخرین رای:
سه شنبه 26 تیر 1397 ساعت 21:30

نظر شما درباره کیفیت مجله علمی - پژوهشی ژئوپلیتیک چیست؟

Hits Percent Graph
عالی
283 41.7%
نامطلوب
191 28.1%
خوب
114 16.8%
باید کیفیت بالاتر برود
43 6.3%
متوسط
42 6.2%