نظر شما درباره کیفیت مجله علمی - پژوهشی ژئوپلیتیک چیست؟

تعداد رای دهندگان:
645

نخستین رای:
دوشنبه 17 مهر 1385 ساعت 16:31

آخرین رای:
دوشنبه 23 مرداد 1396 ساعت 21:10

نظر شما درباره کیفیت مجله علمی - پژوهشی ژئوپلیتیک چیست؟

Hits Percent Graph
عالی
273 42.3%
نامطلوب
179 27.8%
خوب
107 16.6%
متوسط
41 6.4%
باید کیفیت بالاتر برود
39 6%