نظر شما درباره کیفیت مجله علمی - پژوهشی ژئوپلیتیک چیست؟

تعداد رای دهندگان:
687

نخستین رای:
دوشنبه 17 مهر 1385 ساعت 16:31

آخرین رای:
چهارشنبه 21 آذر 1397 ساعت 16:26

نظر شما درباره کیفیت مجله علمی - پژوهشی ژئوپلیتیک چیست؟

Hits Percent Graph
عالی
287 41.8%
نامطلوب
193 28.1%
خوب
115 16.7%
متوسط
43 6.3%
باید کیفیت بالاتر برود
43 6.3%