نظر شما درباره کیفیت مجله علمی - پژوهشی ژئوپلیتیک چیست؟

تعداد رای دهندگان:
659

نخستین رای:
دوشنبه 17 مهر 1385 ساعت 16:31

آخرین رای:
شنبه 11 آذر 1396 ساعت 11:23

نظر شما درباره کیفیت مجله علمی - پژوهشی ژئوپلیتیک چیست؟

Hits Percent Graph
عالی
277 42%
نامطلوب
185 28.1%
خوب
109 16.5%
متوسط
41 6.2%
باید کیفیت بالاتر برود
41 6.2%