نظر شما درباره کیفیت مجله علمی - پژوهشی ژئوپلیتیک چیست؟

تعداد رای دهندگان:
723

نخستین رای:
دوشنبه 17 مهر 1385 ساعت 16:31

آخرین رای:
چهارشنبه 29 اسفند 1397 ساعت 11:11

نظر شما درباره کیفیت مجله علمی - پژوهشی ژئوپلیتیک چیست؟

Hits Percent Graph
عالی
290 40.1%
نامطلوب
223 30.8%
خوب
117 16.2%
متوسط
44 6.1%
باید کیفیت بالاتر برود
43 5.9%