نگاهی تازه به نظریه هارتلند مکیندر و کتاب آرمانهای دموکراتیک و واقعیت پس از صد سال

  • PDF

انجمن ژئوپلیتیک ایران برگزار میکند:

نگاهی تازه به نظریه هارتلند مکیندر

و کتاب آرمانهای دموکراتیک و واقعیت پس از صد سال

سخنران: دکتر دره میرحیدر

بنیانگذار جغرافیای سیاسی ایران

زمان: سه شنبه 30 مهر 1398 ساعت 10 تا 12

مکان: دانشگاه شهید بهشتی، دانشکده علوم زمین

 

 

 

 

 

آخرین به روز رسانی در يكشنبه 28 مهر 1398 ساعت 15:00